ارش-ملک

گاهی در قراردادهای خرید و فروش ملکی، عیب و نواقصی در ملک وجود دارد که از چشم خریدار دور مانده است. در این حالت خریدار از دو طریق می‌تواند اقدام نماید، یا قرارداد را فسخ کند و یا تفاوت ارزشی که نقص ایجاد کرده را از طریق کارشناسی دریافت کند. در همین راستا ماده 422 قانون مدنی بیان می‌دارد که اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله .در واقع خیار عیب در صورتی برای مشتری لحاظ می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد. بر اساس ماده 424 قانون مدنی عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب ‌واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. بنابراین توجهی به اینکه علت وجود این ارش و عیب چه چیزی بوده و به چه علت پنهان است اهمیتی ندارد.

در مورد محاسبه میزان ارش بر اساس ماده 427 همین قانون، اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین میگردد:

‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.
‌اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی ‌مقدار ارش خواهد بود.

‌و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و‌ بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *