دعوای ابطال سند رسمی

دعوای ابطال سند رسمی دعوایی است که خواهان خواستار اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد. سند رسمی سندی است که نزد مراجع دولتی و تحت نظر حاکمیت یا مراجعی که قانونگذار، برای برخی اسناد در نظر گرفته است، مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، تنظیم شود .باطل کردن سند رسمی به دلایل مختلفی انجام می‌شود که مهم ترین آن ها شامل :

-عدم تطابق سند با قوانین ثبت وقانون مدنی

-صادرشدن سند مالکیت معارض

-صدور اشتباهی سند مالکیت

-ثبت املاک موقوفی و اراضی مربوط به فوت شدگان توسط افراد سود جو

-جعلی بودن قرارداد و معامله

-جعلی بودن امضای طرفین قرارداد

-عدم امضای سند از سوی یکی از طرفین معامله

-بی اعتبار شدن  معامله‌ای که فروشنده به موجب آن مالک شده

-عدم اهلیت طرفین معامله

در این دعاوی خواهان شخصی است که بی اعتبار شدن سند صادره و خوانده نیز طرف و یا طرفین معامله می باشند.دادگاه صالح نیز متناسب با نوع دعوای ابطال سند به مشکل رسیدگی می‌کند. دعوای ابطال سند، دعوای غیر مالی است. به بیان دیگر، فارغ از ارزش موضوع سند به عنوان هزینه دادرسی هزینه ثابتی باید پرداخت شود.(برای مرحله بدوی 3/5 درصد و برای مراحل بالاتر 4/5 درصد ارزش خواسته)